6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDABORNOVA BELEDİYESİ
REHBER İNTERNET SİTESİ KULLANICISIİÇİN AYDINLATMA METNİ 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

Bornova Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Bornova Belediyesi  Rehber İnternet Sitesi Kullanıcısı İçin Aydınlatma Metni,KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde“Kişisel Veriler’’iniz için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır. 

2. Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu:Bornova Belediyesi

Adres:Kazım Dirik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Belediye” olarak anılacaktır.) 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediye’mizin bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Belediye içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde Belediye’miz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirtilen;

      ç)   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
      e)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
      f)   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.
4.   İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler gereği veya Şirket’imizin iş ve işlemlerinde daha doğru bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde ve KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn:Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyeti, Yaşı)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn:Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi)

İşlem Güvenliği Verisi

İlgili kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log Kayıtları, IP Adresleri)

Toplanan kişisel verileriniz;

 

amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

5.   İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Belediye’miz ve Belediye’mize bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Mevzuat’ı ve her halükârda kanuni süreler, Belediye’mizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

7.   İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Kazım Dirik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova / İzmiradresine yazılı olarak veya [email protected] e-postanızın Belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle Belediye’mizin [email protected]kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak yukarıda sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenlemeler, Bornova Belediyesi Kişisel Veri Başvuru Prosedürü’ndeyapılmıştır.